Paraziták v lidskem mozku


Byla pojata tak, aby zap sobila na p edstavivost. Není paraziták v lidskem mozku však v decká fikce: je to v da. Jsme nástroji p ežití - robotickými vehikly slep naprogramovanými k uchovávání sobeckých molekul známých jako geny.

Tato skute nost m stále napl uje úžasem. P estože je mi známa už adu let, stále jsem se s ní ješt zcela nevyrovnal. Doufám, že se mi poda í vzbudit stejný úžas i v ostatních. Když jsem psal tuto knihu, nahlíželi mi p es rameno t i imaginární tená i, jimž má být v nována. Prvním je b žný tenálaik, v jehož zájmu jsem se tém zcela vyvaroval odborných pojm a tam, kde nebylo vyhnutí, jsem je p esn definoval. V poslední dob mi za íná být divné, pro se nesnažíme vyhýbat odbornému žargonu i v odborných asopisech.

P edpokládal jsem, že laik nemá žádné odborné paraziták v lidskem mozku lání, což neznamená, že bych jej pokládal za hlupáka. P ehnaným zjednodušováním m že v du popularizovat kdokoli. Já jsem tvrd pracoval na pokusu popularizovat n které jemn jší a složit jší myšlenky bez použití matematického jazyka, aniž bych zast el jejich obsah.

Nevím, jak dalece jsem usp l v tomto sm ru, jakož i ve svých dalších zám rech, jimiž jsem cht l u init tuto knihu vzrušující a poutavou tak, jak si to její nám t zasluhuje. Už dlouho jsem poci oval, že na biologii by se m lo pohlížet jako na poutavou detektivku, jíž bezesporu je.

Netroufám si doufat, že jsem sd lil více než malý zlomek fascinace, kterou tato oblast skýtá. Mým druhým pomyslným tená em je odborník. Je ost e kritický a nad mnohými z mých analogií a slovních obrat za íná mírn lapat po dechu.

Hogyan lehet fogyni férgekkel? | bebeplanet.ro

Pozorn jsem mu naslouchal, dokonce jsem celou jednu kapitolu p epracoval tak, aby pro n j byla p ijatelná, ale sv j p íb h nakonec musím vypráv t svými slovy. Odborník tedy nebude zcela spokojen se zp sobem, jímž v ci íkám.

P esto bych si up ímn p ál, aby i on zde nalezl n co nového: nový pohled na známé myšlenky, možná i podn t pro jeho vlastní nové nápady. Pokud je takový zám r p íliš nadsazený, snad mohu alespo doufat, že mu má kniha p íjemn ukrátí dlouhou chvíli ve vlaku. T etím tená em, na n hož jsem myslel, je student, který se práv v tuto chvíli stává z laika odborníkem.

Pokud není zatím definitivn rozhodnut, jakému oboru se v novat, snad jej povzbudím k tomu, aby se znovu zamyslel nad mým vlastním oborem, zoologií. Tím d vodem je, že my - zví ata - jsme nejkomplikovan jší a nejdokonalejší stroje v poznaném vesmíru. Z tohoto pohledu je spíše nepochopitelné, pro se tolik lidí rozhoduje pro studium n eho jiného! Pro studenta, který se už pro zoologii rozhodl, bude mít, jak doufám, moje kniha jistou vzd lávací hodnotu. Budou-li se mu p vodní práce zdát t žko stravitelné, snad mu má nematematická interpretace pom že jako uvedení do tematiky a její dopln ní.

Pokus oslovit sou paraziták v lidskem mozku t i rozdílné skupiny tená v sob skrývá mnohá úskalí. Mohu jen poznamenat, že jsem jim v paraziták v lidskem mozku velkou pozornost a doufám, že budou vyvážena výhodami tohoto pokusu. Jsem etolog a toto je kniha o chování zví at.

M j vztah k etologické tradici, v níž jsem byl školen, bude z ejmý. Je to p edevším vliv Niko Tinbergena, který patrn sotva tušil, jak velmi m ovlivnil b hem t ch dvanácti let, kdy jsem pod ním pracoval v Oxfordu. Etologie byla však v sou asnosti posílena p ílivem nových myšlenek z oblastí, které nebývají s etologií tradi n spojovány. Tato kníha je ve v tší mí e založena práv na t chto nových myšlenkách.

Jejich auto i budou uvedeni v p íslušných pasážích v textu; nejd ležit jšími postavami jsou zde G. Williams, John Maynard Smith, W. Hamilton a Robert L. Moji imaginární tená i mi sice mohli posloužit jako cíle mých zbožných p ání a nad jí, ale od skute ných tená a kritik m žete o ekávat více praktické pomoci.

helmintox vartojimas

Jsem zvyklý v n revidovat, a tak Marian Dawkin-sová musela p elouskat etné koncepty a p episy jedné každé stránky. Bez její d kladné znalosti biologické literatury a pochopení teoretických problém a jejího neúnavného povzbuzování a morální podpory bych knihu patrn ani nenapsal. John Krebs p e etl celý koncept knihy.

Hogyan lehet fogyni férgekkel?

Ví o problému více než já a št d e a velkoryse m zahrnoval radami a návrhy. Glenys Thompsonová a Walter Bodmer kritizovali m j výklad genetických problém dobromyslnale nekompromisn.

Obávám se, že ani má revize je pln neuspokojí, ale doufám, že text shledají alespo o n co vylepšený.

távolítsa el a papilloma torkát

Jsem jim velmi zavázán za to, kolik asu a trp livosti mému textu v novali. John Dawkins prokázal neomylný paraziták v lidskem mozku k vyhledávání zavád jících obrat a poskytl mi vynikající konstruktivní návrhy na jejich nahrazení. Díky jeho vnímavosti se mi poda ilo odstranit zásadní obecný nedostatek stylu prvního konceptu, což velmi prosp lo definitivní verzi. Pat Searleová a Stephanie Verhoevenová nejenom zru n p episovaly text, ale zárove m svým nadšením povzbuzovaly.

Záv rem bych rád pod koval Michaelu Rodgersovi z nakladatelství Oxford University Press, který krom užite né kritiky rukopisu projevil snahu daleko p ekra ující rámec jeho povinností p i dohledu na všechny stránky p ípravy mé knihy. Richard Dawkins Za dvanáct let od vydání Sobeckého genu se jeho úst ední myšlenka stala u ebnicovým postulátem.

Je to paradoxní, by pon kud nezvyklým zp sobem. Není to jedna z t ch knih, kterým bylo jakožto revolu ním spílá-no v dob jejich vydání a jež si postupn získaly své stoupence, až se staly natolik uznávanými, že se všichni až podivovali, co bylo smyslem toho povyku na za átku.

Práv naopak. Po áte ní recenze byly uspokojiv p íznivé a kniha nebyla nejprve vnímána jako kontroverzní. Její pov st coby sporného díla nabývala na síle teprve postupem asu a dnes je považována za práci radikáln extremistickou. Nicmén zatímco se pov sí knihy stávala stále extremisti t jší, její obsah se zdál mén a mén extrémní a byl víc a více b žn p ijímán.

Teorie sobeckého genu je Darwinova teorie vyjád ená zp paraziták v lidskem mozku, který by Darwin sice nepoužil, ale jehož výstižnost - jak alespo doufám -by jist rozpoznal a ocenil. V podstat je to nový výhonek ortodoxního neodarwinismu, ale vyjád ený v novém obalu.

Místo aby se soust edil na jednotlivý organismus, nahlíží na p írodu z pohledu samotného genu. Je to jiný zp sob pohledu, nikoli jiná teorie. Na úvodních stránkách knihy The Extended Phenotype Rozší ený fenotyp jsem to vysv tloval za pomoci metafory Neckerovy krychle.

Je to dvourozm rný obrázek, ale je vnímán jako pr hledná trojrozm rná krychle. Jestliže se na ni na n kolik sekund zadíváte, váš vjem se zm ní na krychli v odlišné orientaci. Po chvíli se zase vrátí zp t. Ob p edstavy odpovídají obrazu na sítnici, a proto mezi nimi mozek s pot šením p echází.

Ani jeden z t chto vjem není správn jší než druhý. Cht l jsem tím ukázat, že jsou dva zp soby nahlížení na p írodní výb r: z pohledu genu a z pohledu jedince. Pokud jsou dob e pochopeny, jsou rovnocenné jako dva pohledy na stejnou pravdu.

M žete mezi nimi p echázet, a bude to stále stejný neodarwinismus.

Dnes si myslím, že moje metafora byla až p íliš opatrná. Když v dec p ijde s novým p ístupem, jak nahlížet na známé teorie i fakta, pak takový p ístup m že být n kdy p ínosn jší než objev nové teorie nebo objasn ní nového poznatku. Model Neckerovy krychle je zavád jící, protože nazna uje, že oba zp soby nahlížení na v c jsou stejn hodnotné.

  1. Itthon Paraziták v lidskem mozku, Méhnyakrák elleni oltóanyagok áttekintése, Minden, amit tudnod kell a HPV vakcináról - kd-group.
  2. Николь ощутила восторг: платформа летела над морем, вдали смутно проступали очертания каких-то сооружений.
  3. Ричард умер".
  4. Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA - PDF Free Download

Ale zm na pohledu nám, v nejlepším p ípadm že p inést cosi vznešen jšího paraziták v lidskem mozku teorie. M že vytvo it nové myšlenkové prost edí, v n mž se t eba zrodí ada vzrušujících teorií, které pak m žeme ov ovat, a v n mž bude odhaleno mnoho do té doby skrytých skute ností. To metafora Neckerovy krychle neodráží. Vystihuje pouze myšlenku p esko ení z jednoho pohledu do druhého, nedocení však jeho význam.

Nemluvíme zde o n kiterjedt gyógymód a paraziták ellen, co je prohozením rovnocenných pohledale v krajních p ípadech o úplném p ehodnocení pohledu. Nerad bych myln p isoudil n jaký takový význam mému skromnému p ísp vku.

zentel kezelési séma

Objas ování myšlenek, které se zatím objevily jen v odborné literatu e, je nelehké um ní. Je k n mu zapot ebí originálních slovních obrat a odhalujících metafor. Zajdete-li s obm nami jazyka a s metaforami dostate n daleko, m žete se dobrat k novému pohledu. A nový pohled, jak jsem práv uvedl, m že být svým zp sobem originální p ísp vek v d.

Samotný Albert Einstein nebyl nijak významným popularizátorem. Míval jsem podez ení, že jeho jedine né metafory paraziták v lidskem mozku laly víc, než jen pomohly nám ostatním. Nepohán ly vlastn i jeho tv r ího génia? Pohled na darwinismus z pozice genu je nastín n už ve spisech R. Fishera a dalších velkých pr kopník neodarwinismu v asných t icátých letech. Pln jej však vyslovil až W.

Hamilton a G. Williams v šedesátých letech. Jejich chápání problému považuji za vizioná ské, zato jejich vyjád ení za p íliš stru né a nedostate n hlasité. Byl jsem skálopevn p esv d en, hpv ferfiaknal virus kezelese rozší ená a rozvinutá verze by mohla sladit otázky života tak, aby do sebe zapadaly.

Cht l jsem napsat paraziták v lidskem mozku zabývající se evolucí z pohledu genu. M la se soust edit na p íklady spole enského chování a omezit podv domý skupinový selekcionismus, který se tehdy v evolu ní biologii rozší il.

Knihu jsem za al psát v rocekdyž výpadky proudu narušily mou práci v laborato i. Ty nanešt stí z jednoho pohledu skon ily po dvou kapitolách, a tak jsem v psaní až do rokukdy jsem dostal studijní dovolenou, nepokra oval. Dnes si uv domuji, že to bylo jedno z t ch tajemných období, kdy nové myšlenky p ímo visely ve vzduchu.

Sobecký gen jsem psal ve stavu hore natého vzrušení. Paraziták v lidskem mozku se se mnou z nakladatelství Oxford University Press spojili kv li druhému vydání, trvali na tom, že obvyklé úpravy textu stranu po stran by nebyly na míst. N které knihy jsou jakoby ur eny k ad vydání, Sobecký gen však k nim nepat í. První vydání m lo mladistvý nádech doby, kdy bylo napsáno. Bylo by škoda m nit dít té doby, nacpat ho novými poznatky nebo ho zamotat do komplikací.

Dodatky na konci pokryjí opravy, odezvy a rozší ení. Navíc szemölcsök csak ibyly nové kapitoly Pro tyto kapitoly posloužily jako inspirace dv knihy, které m v poslední dob nejvíce zaujaly: The Evoluti-on of Cooperation Evoluce spolupráce Roberta Axerolda, nebo ta, jak se zdá, nabízí nad ji do budoucna, a má vlastní práce Rozší ený fenotyp, nebo ona podle m oné dob dominovala a je to nejspíš nejlepší v c, kterou jsem kdy napsal, by to zrovna nemusí znamenat, že je b hvíjak výjime ná.

Šlo o pa-desátiminutový dokument o paraziták v lidskem mozku teorie her p i studiu evoluce spolupráce, vytvo ený Jeremym Heti menü a giardiasis számára. Natá ení tohoto dokumentu a ješt dalšího, Slepého hodiná e, se stejným režisérem m naplnilo respektem k jeho povolání. Tv rci Horizontu n které z jejich program lze shlédnout i v Americe, asto pod názvem Nova se dostávají na úrove pokro ilých student v daném hirsutoid papillómák. Nedávno jsem se dozv d l nep íjemnou v c.

N kte í vlivní v dci se podepisují pod publikace, na nichž nemají žádnou zásluhu. Vypadá to, že n kte í starší v dci trvají na áste ném autorství, p estože nep isp li ni ím víc než místem v laborato i, grantovými pen zi i pro ítáním konceptu.

Pokud je mi známo, ada v dc si vybudovala reputaci na pracích student a koleg! Nevím, co proti takové nepoctivosti d lat. Možná by m li vydavatelé požadovat, aby každý ze spoluautor napsal p esný seznam toho, ím k dané publikaci p isp l.

Zmi uji se o tom na okraj, abych podtrhl ur itý kontrast. Helena Croninová toho pro zlepšení každé v ty, každé formulace ud lala tolik, že by m la být uvedena jako spoluautor všech nových dopl k této knihy, což však neoblomn odmítala.

Jsem jí hluboce zavázán a je mi líto, že se má vd nost musí omezit pouze na tuto zmínku. Musím také pod kovat Marku Ridleymu, Marian Dawkin-sové a Alanu Grafenovi za rady a konstruktivní kritiku jednotlivých ástí a Thomasi Websterovi, Hilary McGlynnové a paraziták v lidskem mozku z nakladatelství Oxford University Press za to, s jakým nadhledem tolerovali mé vrtochy a okolky. Richard Dawkins Kde se vzali lidé?

condyloma acuminata meghatározása

Inteligentní život kdekoli ve vesmíru se stává dosp lým ve chvíli, kdy nalezne odpov na otázku svého p vodu. Jeho jméno bylo Charles Darwin. Dodejme poctivže jisté náznaky pravdy už objevili jeho p edch dci, ale až Charles Darwin sestavil ucelené a obhájitelné zd vodn ní naší existence. Darwin nám umožnil dát rozumnou odpov na zvídavou d tskou otázku v titulu této kapitoly. Pro jsme tady? Co je lov k? Zoologie je stále na univerzitách menšinovým oborem a i mnozí z t ch, kdo se pro ni rozhodnou, asto ani pln nedoce ují její hluboký filozofický význam.

To se bezpochyby asem zm ní. Tato kniha nicmén není obecnou obhajobou darwinismu. Cht l bych se spíše zam it na d sledky evolu ní teorie v jednom úzkém odv tví. Mým zám rem je zkoumat biologii sobectví a altruismu.

Toto téma není zajímavé jen pro odborníky.

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Má význam pro každého z nás. Dotýká se každé stránky našeho spole enského života, naší lásky a nenávisti, boj i spolupráce, dar i krádeží, chamtivosti i št drosti. Auto i t chto knih však problém pochopili zcela a naprosto špatna to proto, že špatn porozum li mechanismu evoluce. Vyšli z chybného p edpokladu, že v evoluci je podstatn jší dobro druhu nebo skupiny než dobro jedince ili genuJe ironií, že Ashley Montagu kritizuje Lorenze a nazývá ho p ímým pokra ovatelem myslitel Já jsem z Lorenzova pohledu na evoluci pochopil, že by s Montaguem souhlasil a také by odmítl narážku Tennysonova slavného verše.

Než se dostanu k vlastnímu tématu knihy, rád bych stru n na p íkladu p iblížil, eho se toto téma týká a eho ne. Pokud bychom se o n kom dozv d li, že prožil úsp šný život v chicagském podsv tí, byli bychom oprávn ni vytvo it si p ibližný úsudek o tom, jaký to lov k asi byl.

szemölcsök a húgycsövön

Nejspíš bychom odhadli, že to byl drsný chlapík s pohotovou spouští a schopností udržet si v rné p átele.